محل تبلیغات شما
برنامه ریزی استراتژیک یک فعالیت مدیریتی سازمان است که از آن برای تعیین اولویت ها، تمرکز بر انرژی و منابع، تقویت عملیات، اطمینان از اینکه کارکنان و سهام داران در جهت اهداف مشترکی کارمی کنند، ایجاد توافق بر روی خروجی ها/ نتایج مورد نظر و ارزیابی و تعیین مسیر سازمان در پاسخ به محیط در حال تغییر استفاده شده است. برنامه ریزی استراتژیک تلاشی نظام مند است که باعث ایجاد تصمیمات و اقدامات اساسی می شود که با تمرکز بر آینده مواردی مانند اینکه سازمان چیست، به چه کسی

تصدیق و صحه گذاری

بند 9 ایزو 9001: 2015 ارزیابی عملکرد

فرآیند مدیریت ریسک کیفیت

سازمان ,استراتژیک ,ریزی ,برنامه ,اینکه ,تعیین ,برنامه ریزی ,ریزی استراتژیک ,است که ,تمرکز بر ,است برنامه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

آرشام رنگ تولید کننده رنگ های ترافیک بازار بزرگ استانی ابر گروه چهار محال