محل تبلیغات شما
مشتری معمولا ااماتی برای بسته بندی خواهد داشت که باید در همه مشخصات بسته بندی محصول ضمیمه شود. اگر هیچ اامی ارائه نشود، در طرح بسته بندی باید این اطمینان بوجود بیاید که یکپارچگی محصول تا زمان استفاده حفظ می شود. گروه برنامه ریزی کیفیت محصول سازمان باید مطمئن شود که بسته بندی هر محصول (تقسیم بندی های درونی) طراحی و ایجاد شده است. در صورت وم، باید از استانداردهای بسته بندی مشتری یا اامات عمومی بسته بندی استفاده شود.

تصدیق و صحه گذاری

بند 9 ایزو 9001: 2015 ارزیابی عملکرد

فرآیند مدیریت ریسک کیفیت

بندی ,بسته ,محصول ,مشتری ,استانداردهای ,استفاده ,بسته بندی ,استانداردهای بسته ,تقسیم بندی ,محصول تقسیم ,بندی های

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها